Νέα

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου επί τη ενάρξει του Νέου Σχολικού έτους 2018-2019

Ἀγαπητοί μου Διδάσκαλοι καί μαθητές τῶν Σχολείων τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας

Ἡ ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους μᾶς δίνει τήν πολύτιμη εὐκαιρία, στούς ποιμένες καί διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας. Πρῶτον μαζί μέ τήν τέλεση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ νά σᾶς εὐχηθοῦμε ἐγκαρδίως καί πατρικῶς ὁ Πανάγαθος Θεός νά εὐλογήσει τίς προσπάθειές σας, τούς κόπους καί τίς θυσίες σας καί νά ἔχετε κάθε ἐπιτυχία στή ζωή σας. Διότι ἡ κατάκτηση τῆς γνώσεως, οἱ γόνιμες σπουδές καί ἡ ἀπόκτηση πτυχίων καί διπλωμάτων δέν εἶναι ἀπό τά εὔκολα ἔργα μας. Εἴδατε οἱ πρόγονοί μας, πῶς εἶχαν ἐκτιμήσει τό ἔργο τῆς παιδείας; «Ἡ Παιδεία, φρονοῦσαν πολύ σωστά, καί πόνου πολλοῦ καί χρόνου μακροῦ καί δαπάνης οὐ μικρᾶς καί τύχης δεῖται λαμπρᾶς». (Δηλαδή μέ ἁπλά λόγια: Ἡ μόρφωση χρειάζεται καί κόπο πολύ καί χρόνια πολλά καί ἔξοδα ὄχι λίγα καί τύχη ἐξαιρετική). Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί ἐπικαλούμεθα τοῦ Θεοῦ τήν κραταιά βοήθεια καί τόν φωτισμό καί τήν ἠθική καί ψυχική ἐνίσχυση, ὥστε νά φέρουμε σέ αἴσιο πέρας τό ἔργο τῆς Παιδείας καί νά ἔχουμε καρπούς καλούς.

Ὅμως, ἀγαπητά μας παιδιά, ὅλοι τό ἀντιλαμβανόμαστε, ὅτι ἐάν τό σχολεῖο, σέ κάθε ἐκπαιδευτική βαθμίδα, περιορισθεῖ στήν προσφορά μόνο γνώσεων, δηλαδή στήν καλλιέργεια μόνο τοῦ νοῦ, τῆς διανοίας καί ἀφήσει ἀκαλλιέργητη τή ψυχή, τό ἦθος, τούς τρόπους, τήν συμπεριφορά, τότε ἡ μονομέρειά του αὐτή κρίνεται ἐλλιπής. Ἡ κοινωνία, πού βρίσκεται ἔξω ἀπό τή τάξη, περιμένει κάτι περισσότερο, πιό οὐσιαστικό. Περιμένει ἀνθρώπους σωστούς, ὅπως λένε, ἀνθρώπους μέ ἦθος, μέ καλή συμπεριφορά. Γι’ αὐτό τώρα τελευταία εἴμαστε πολύ λυπημένοι καί προβληματισμένοι, ὅταν πληροφορούμαστε νά συμβαίνουν μερικά ἄτοπα πράγματα, τά ὁποῖα τουλάχιστον στό σημερινό βαθμό δέν συνέβαιναν ἄλλοτε στίς τάξεις καί στίς αὐλές τῶν σχολείων. Σέ ἄλλους χώρους μπορεῖ, στό σχολεῖο ὅμως ποτέ. Ὅτι μερικά παιδιά δημιουργοῦν πολύ σοβαρά προβλήματα σέ μερικά ἄλλα μέ τήν κακή καί ἀπαράδεκτη συμπεριφορά ἀπέναντί τους. Τί πράγματα εἶναι αὐτά, πού κατάπληκτη μαθαίνει ἡ κοινωνία, πῶς συμβαίνουν μέσα στό χῶρο τοῦ σχολείου! Μία μειονότητα παιδιῶν νά δημιουργεῖ κατάσταση ἀφόρητη σέ μερικά ἄλλα, μέ ἐπιθέσεις βάρβαρες, ἐπιθέσεις φραστικές ἤ ψυχολογικῆς βίας ἤ καί σωματικῆς.

Ὡς ἐπίσκοπός τοῦ τόπου μέ πολύ πόνο ἀπευθυνόμενος σήμερα στήν ἐκπαιδευτική κοινότητα τῆς Ἐπαρχίας μας παρακαλῶ καί δέομαι νά μήν ξανασυμβοῦν παρόμοια γεγονότα. Ἀλλά μέ ἀγάπη, μέ φιλική διάθεση, μέ πνεῦμα συναδελφικότητας νά συμπεριφέρεστε μεταξύ σας καί ἄν παρατηρεῖτε τέτοια φαινόμενα, πού ἔχουν εὐτυχῶς, γενική, παγκόσμια κατακραυγή καί ἀποδοκιμασία, νά μή διστάσετε νά ζητήσετε τή βοήθεια τῶν μεγαλυτέρων, γονέων, κηδεμόνων, ἐκπαιδευτικῶν, ὥστε ἀμέσως νά παταχθεῖ μία παρόμοια ἀταξία, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἔχει συνέπειες κάποτε τελείως ἀπρόβλεπτες.

Εὐχόμενος καλή καί δημιουργική χρονιά καί προπάντων ἀγάπη καί φιλία μεταξύ σας σᾶς εὐλογῶ μέ πολλή πατρική ἀγάπη.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ