Νέα

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως επί τη εορτή των Χριστουγέννων 2020

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Τεχθέντι ἐν Βηθλεέμ Ἀδελφοί καί Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες

Μέ διαφορετικά ψυχικά αἰσθήματα ὑποδεχόμαστε ὅλοι ἐφέτος τήν κορυφαία καί κοσμοχαρμόσυνη τοῦ Ἑορτολογίου μας ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Τόν λόγο τόν γνωρίζετε. Εἶναι ἡ τρομερή πανδημία αὐτῆς τῆς χρονιᾶς, πού διανύσαμε. Ἀλλά ἄς μή πολυπραγμονοῦμε γιά τό γιατί αὐτό τό κακό καί ἄς μή θλιβόμαστε ὑπερβολικά γιά τό ζήτημα αὐτό. Διότι πολύ σωστά ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης, μᾶς ἐξηγεῖ διαφωτίζοντάς μας πατρικά: «τίς γάρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ἤ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο;» (Ρώμ.11,34). Ποιός δηλαδή ἄνθρωπος κατάφερε νά εἰσχωρήσει στό νοῦ τοῦ Θεοῦ καί νά καταλάβει τά σχέδιά Του, ἤ ποιός τόλμησε ποτέ νά Τόν συμβουλεύσει τί νά κάμει; Ἀσφαλῶς κανείς! Ἀφοῦ, λοιπόν, πιστεύουμε ὅτι ὅλη ἡ ζωή μας καί ἡ ζωή ὅλου του κόσμου ἐξελίσσεται κάτω ἀπό το ἄγρυπνο βλέμμα τοῦ Θεοῦ καί σύμφωνα μέ τό Θέλημά Του, τό μόνο πού μᾶς μένει εἶναι ταπεινά νά ἀναφωνήσουμε μαζί μέ τόν Ἀπόστολο,δοξάζοντας τό Θεό και τή Σοφία Του: «ὤ βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα αὐτοῦ καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ!» (Ρωμ.11,33).

Γι’ αὐτό ἄς μή βασανίζουμε τόν ἑαυτό μας, ὅσοι πιστοί, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἐπαναλαμβάνοντας εἰς ἑαυτούς τά βασανιστικά ἐρωτήματα «γιατί αὐτή ἡ ξαφνική παγκόσμια δοκιμασία καί συμφορά, γιατί νά ἀνατραπεῖ ἔτσι ἀπότομα ἡ καθημερινότητά μας, άκόμη καί οἱ πιό ἁπλές διαπροσωπικές  σχέσεις μας, γιατί νά φθάσει ἀναπάντεχα ἡ ἀγωνία καί ὁ φόβος γιά τόσα πολύτιμα ἀγαθά, γιατί μία πανδημία νά τρομοκρατήσει μικρούς καί μεγάλους, σχεδόν ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ἕνα ἀόρατο μά τόσο δραστικό καί ἐπικίνδυνο μικρόβιο θερίζοντας μέ τό φοβερό δρεπάνι τοῦ θανάτου τόσες ἀνθρώπινες ζωές;».

Τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες, πού τόση ἄδολη χαρά μᾶς ἔδιναν ἄλλοτε, ἄς σφίξουμε τήν καρδιά μας καί ἄς ὑψώσουμε τό νοῦ μας στούς οὐρανούς, ἀπ’ ὅπου, ὅπως ἀκούσαμε στόν Ἀπόστολο τῆς ἑορτῆς μας «ὅτε ἦλθεν τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός γενόμενον ὑπό νόμον ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράση, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλάτας 4, 4-5). Αὐτά νά φέρουμε ὅλοι μας στό μυαλό μας. Αὐτό πού μᾶς δίδαξε ὁ ἅγιος Ἀπόστολος. Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς φέρει πάλι κοντά Του. Νά γίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Οἱ πράξεις μας ὅμως ἀποδεικνύουν, ἐπιβεβαιώνουν  αὐτόν τό Ἀποστολικό χαρακτηρισμό; Εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ; Πόσοι μέ καθαρή συνείδηση εἶναι σέ θέση νά τό ποῦν;

«Ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν», εἶπε, γιά νά ξαναγίνουμε παιδιά τοῦ Θεοῦ γεννήθηκε ὁ Χριστός! Καί ὅπως ξέρουμε ὅλοι ἀπό τήν πεῖρα μας, ὁ καλός πατέρας πού ἀγαπᾶ εἰλικρινά τό παιδί του, ὅταν βλέπει ὅτι οἱ πράξεις του δείχνουν ὅτι μᾶλλον παιδί δικό του δέν εἶναι, ἐπεμβαίνει στοργικά καί μέ τρόπο ἀκόμη αὐστηρό προσπαθεῖ πάλι νά τό φέρει κοντά του. Ἔτσι συμπεριφέρονται, θά μᾶς βεβαιώσει τό Ἅγιο Πνεῦμα διά τοῦ Ἀποστόλου, οἱ καλοί πατέρες. Ἔτσι συμπεριφέρεται καί ὁ Πατήρ ἠμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μέ παιδεία, μέ κάποια αὐστηρότητα, μέ παιδαγωγικά μέσα δυσάρεστα, σάν τό φάρμακο, ἀλλά σωτήρια. «εἰ παιδείαν ὑπομένετε ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός. τίς γάρ ἐστιν υἱός ὅν οὐ παιδεύει πατήρ;» (Ἑβραίους 12,7).

Ἔτσι, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες, ἄς ἀντιμετωπίσουμε τήν παρούσα σκληρή δοκιμασία. Αὐτά μᾶς ὑποδεικνύει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Τό πνεῦμα τῶν σοφῶν ἰατρῶν καί λοιμωξιολόγων μᾶς ὑποδεικνύουν τά δικά τους μέτρα. Δέν τά περιφρονοῦμε, ἀλλά δέν πρέπει νά περιφρονήσουμε καί ὅ,τι μᾶς ὑποδεικνύει τό Πανάγιο Πνεῦμα. Δηλαδή ἐλᾶτε πάλι, ἄνθρωποι, μέ ταπείνωση κοντά στό Θεό καί τότε θά φύγει μακριά, θά ἐξαφανισθεῖ κάθε κακό πού σᾶς ταλαιπωρεῖ καί βασανίζει. Τότε ὅλα τά μαῦρα σύννεφα πού τώρα σκοτεινιάζουν τόν ὁρίζοντα τῆς καθημερινότητάς σας καί σᾶς φέρουν μελαγχολία, ὅλα θά διαλυθοῦν.

Γι’ αὐτόν τό σοβαρό λόγο, μή μᾶς παρεξηγήσετε, ἀδελφοί, ἄν ἀλλάξουμε τά φετινά Χριστούγεννα τή γνωστή μας εὐχή, τό στερεότυπο ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μέ τό ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ! Καί τότε νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ὁ Πανοικτίρμων Θεός καί Πατέρας, ὁ παμφώτεινος Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης θά φωτίσει μέ τό γλυκό φῶς τῆς εἰρήνης καί τῆς χαρᾶς τή πονεμένη ψυχή μας.

Εὐχέτης διάπυρος πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο

ὁ Χάριτι Θεοῦ Ἐπίσκοπός σας

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ