Νέα

Πρός τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ι. Μητροπόλεως

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Πρός τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ι. Μητροπόλεως

Πρός πάντας ὑμᾶς, τόν Ἱερόν Κλῆρον, τας Ἀρχάς τοῦ τόπου, τῆς Τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, τας στρατιωτικάς, τας ἀστυνομικάς, τούς πολιτιστικούς συλλόγους τῆς πόλεως  καί τόν εὐσεβῆ λαόν μας ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνην μου, διότι ἀνταπεκρίθητε μέ συγκινητικήν προθυμίαν στήν πρόσκλησίν μας καί ὑπεδέχθημεν, ὅπως ἔπρεπε, τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ἐπισκεφθέντα τό διήμερον 14-15 Δεκεμβρίου ἐ.ἔτ. τήν Μητρόπολίν μας διά τάς ἐορτάς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

Τοιαύτην κοσμοσυρροήν, τοιαύτην ὁμόθυμον καί ἐνθουσιώδη συμμετοχήν κατά τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τάς ὀργανωθείσας ὑπό τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ Δήμου Παγγαίου, κατά τήν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, σπανίως εἶδε ἡ Ἐλευθερούπολις.

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τούς ἐργαζομένους ἐντός τῆς Μητροπόλεως, Κληρικούς καί λαικούς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἅγιον Πρωτοσύγκελλόν μου, καθώς καί τόν ἀγαπητόν μας Δήμαρχον καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοῦ Δήμου Παγγαίου διά τήν ἀρίστην συνεργασίαν, ὥστε νά εἶναι κατά πάντα ἄψογος ἡ ὑποδοχή καί φιλοξενία τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός νά χαρίζη εἰς πάντας ὑμᾶς, τό πιστόν καί εὐάγωγον ποίμνιον μας, τά  Ἀγαθά Του, ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια, καί τήν ἐπουράνιον εὐλογίαν Του εἰς τόν φιλόθρησκον Δῆμον μας.

Ἐλευθερούπολις 16 Δεκεμβρίου 2016

+ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ