Νέα

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Επί Τη Εορτή Των Χριστουγέννων 2016

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί…»

Ἑορτάζομε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, καί πάλι, Χάριτι τοῦ Παναγάθου καί Φιλανθρώπου Θεοῦ, τήν «Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν μας» τά εὐλογημένα καί πανευφρόσυνα Χριστούγεννα. Καί ἡ ἑορτή αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας ὁδηγεῖ, πρέπει νά ὁδηγεῖ καί νά κατευθύνει τόν νοῦν καί τήν καρδιά μας στήν ἄπειρη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας, ὁ Ὁποῖος ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Του Παῦλος «ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. 3,16), δηλαδή ἐμφανίσθηκε ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους μέ σάρκα ἀνθρώπου. Ἤ ὅπως ἐκήρυττε αἰῶνες πρίν ἀπό τόν ἐρχομό Του στή γῆ ὁ θεοφόρος Προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «παρουσιάσθηκε στή γῆ καί συναναστράφηκε τούς ἀνθρώπους» (Βαρούχ 3,38).

Αὐτά ἀναλογιζόμενοι, αὐτά τά ὑψηλά καί ὡραία τέτοιες ἡμέρες γιορτινές, συγχρόνως σκεπτόμαστε καί τούς ἀρχαίους  μας προγόνους, πού ἔζησαν  πρό Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι  μέσα στή φαντασία των τήν τόσο γόνιμη εἶχαν πλάσει τόν λεγόμενο «ἀπό μηχανῆς θεό». Δηλαδή φαντάζονταν μέσα στίς δυσκολίες των καί τά ἀδιέξοδα των νά ἔρχεται ξαφνικά ἕνας  θεός, βοηθός καί λυτρωτής, ἀπό τόν οὐρανό καί χωρίς νά τό περιμένουν νά δίνει τή λύση τήν παμπόθητη καί τή λυτρωτική διέξοδο. Αὐτή τή φανταστική σύλληψη τοῦ θείου τήν παρουσίαζαν οἱ εὐφυεῖς καί ἐφευρετικοί πρόγονοί μας κυρίως στά θέατρα, στίς περίφημες τραγωδίες των. Καί ὅμως στό βάθος αὐτῆς τῆς φανταστικῆς σύλληψης των, ἀνθρώπων εἰδωλολατρῶν, κρυβόταν  κάποια ἀξιοθαύμαστη ἀλήθεια. Ἡ ἑξῆς: Ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά δώσει λύση, ἐκεῖ ποῦ ὑπάρχουν ἀδιέξοδα, μόνο ἕνας μπορεῖ νά δώσει τή λύση καί νά βγάλει ἀσφαλῶς ἀπό τά ἀδιέξοδα. Καί αὐτός εἶναι ὁ θεός, τόν ὁποῖον καί ὀνόμαζαν ἀπό μηχανῆς θεό… Στό σημεῖο αὐτό, ὅπου τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας τήν μεταφέρομε τελείως θεωρητικά στόν πνευματικό κόσμο τῶν προγόνων μας, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, ὅτι σύμφωνα μέ τούς πρώτους θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας μας καί αὐτοί οἱ σοφοί πρόγονοί μας, ἐκεῖνοι οἱ ἀρχαῖοι ποιητές μας, οἱ σοβαροί αὐτοί ἐργάτες τοῦ πνεύματος, εἶχαν δεχθεῖ κάποιες ἀκτίνες θεικού φωτός στό πνεῦμα τους. Τά λεγόμενα ψήγματα τοῦ σπερματικοῦ Λόγου. Μερικοί τούς ὀνομάζουν χριστιανούς πρό Χριστοῦ.

Αὐτός, λοιπόν, ὁ ἀπό μηχανῆς θεός τῶν εὐφάνταστων προγόνων μας, ὁ ὁποῖος μόνο ἐκεῖνος μποροῦσε νά δώσει λύση στά προβλήματά τους, μικρά, μεγάλα, ὑπαρξιακά, ἐγκόσμια,  ἔγινε πραγματικότητα. Ναί! Ὁ ἀληθινός Θεός «ἐφανερώθη ἐν σαρκί» ἔλαβε σάρκα πραγματική καί ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος χωρίς ἁμαρτία γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, τόν παγιδευμένο στίς ἁμαρτίες καί ἐγκλωβισμένο στίς ἀδυναμίες του καί ἔρημο, ἀπομονωμένο στά ἀδιέξοδά του. Αὐτός ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, «σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἠμίν» (Ἰωάν.1,14). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ ἀπό τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ Θεός, τόν Ὁποῖον προσκυνοῦμε σήμερα «Βρέφος ἐσπαργανωμένο κείμενο ἐν τή φάτνη» δοξολογούμενο ἀπό ἀγγέλους καί προσκυνούμενο ἀπό τούς Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ καί τούς σοφούς μάγους ἐξ ἀνατολῶν.

Αὐτό τό ὕψιστης σημασίας γεγονός μνημονεύουμε κυρίως στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Καί εἴθε νά τό μνημονεύουμε καί νά τό τιμοῦμε ὄχι μόνο ὡς ἕνα γεγονός τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ὡς ἕνα γεγονός μέ παντοτεινή, αἰώνια ἀξία. Γεγονός ὑπέρτατο γιά νά γεμίζει τήν καρδιά μας ἡ συνεχής θύμηση του μέ ἀκατάπαυστη δοξολογία καί εὐχαριστία στό Θεό μας, μέ ψυχική δύναμη καί κουράγιο καί ἐλπίδα κάθε ὥρα καί στιγμή. Ἀδελφοί! «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» Νά χαίρεστε καί νά ἀγαλλιάσθε γιά πάντα. Ἀμήν

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ, ΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

† Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος

dsc_0517