Νέα

Η Ιερά Σύνοδος περί του «Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ «Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

 Ἀριθμ. Πρωτ. 1118

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7ῃ Μαρτίου 2016

 

Πρός

τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί

τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

ΘΕΜΑ: «Περί τῆς Ε.ΣΥ.- Ἑλλήνων Συνέλευσις»

 

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 3ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικῆς Γνωμοδοτήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι, ἐπειδή κατά καιρούς ἐμφανίζονται ὀργανώσεις ἤ κινήματα ἀμφιλεγομένου χαρακτῆρος, μέ ἔντονον ἐθνικιστικόν, ἀντιεκκλησιαστικόν ἤ ἀρχαιολατρικόν χαρακτῆρα καί ρατσιστικόν λόγον, ὡς ἡ ὀργάνωσις «Ε.ΣΥ.- Ἑλλήνων Συνέλευσις», προτρέπονται οἱ Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι, οἱ Κληρικοί καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα ὅπως ἀπέχουν ἀπό ἐκδηλώσεις τοιούτων ὀργανώσεων καί μή ἐνθαρρύνουν ἤ ὑποστηρίζουν παρομοίας πρωτοβουλίας.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

%ce%b9-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82