Νέα

Ιερατική Σύναξη Δεκεμβρίου Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως – Ψήφισμα Κληρικών

Το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητροπόλεως μας «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος», η μηνιαία Ιερατική Σύναξη, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου και σύσσωμου του ιερού Κλήρου της Μητροπόλεως.

Μετά την εναρκτήρια προσευχή ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ως ο κεντρικός ομιλητής της Συνάξεως με θέμα “Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας” παρουσίασε δι’ ολίγων το μεγάλο αυτό θέμα από θεολογικής απόψεως. Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε εκτενώς τους Ιερείς για τις αποφάσεις της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την σύγκλησιν αυτης την 16ην Νοεμβρίου 2018.

Εν συνεχεία ακολούθησε ευρεία γόνιμη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Κληρικοί εξέφρασαν την έντονη ανησυχία και αγωνία τους σχετικά με το νέο καθεστώς σχέσεων που διαμορφώνεται μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας και τις αρνητικές συνέπειες, οι οποίες θα πλήξουν καίρια τόσο την ποιμαντική τους αποστολή και διακονία στις λειτουργικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές της προεκτάσεις όσο και την στοιχειώδη διασφάλιση των οικογενειακών και ατομικών τους δικαιωμάτων.

Τέλος κατόπιν απόλυτης σύγκλισης των απόψεων του συνόλου των Κληρικών στα όσα άκουσαν από το Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας και στα όσα συζητήθηκαν εκτεταμένα, η Ιερατική Σύναξη της Μητροπόλεως κατέληξε όπως ομοφώνως εκδοθεί το εξής ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Σήμερον 8 Δεκεμβρίου 2018 ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς τῆς Ι.Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως συνελθόντες εἰς Γενικήν Ἱερατικήν Σύναξιν εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον τῆς Μητροπόλεως καί ἀφοῦ προηγουμένως ἤκουσαν μετά προσοχῆς τήν Εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ἐπί τοῦ θέματος “Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας” ἀπεφάσισαν ὁμοφώνως τά κάτωθι:

  1. Ἐκφράζουν τήν ἐπιθυμίαν ὅπως διά τό καλόν καί τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας διατηρηθῆ τό ὑφιστάμενον ἤδη καθεστώς τῆς συναλληλίας, ἤτοι τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ, ἀλληλοπεριχωρήσεως καί τῶν κατά πάντα ἁρμονικῶν καί γονίμων σχέσεων μεταξύ τῶν δύο θεσμῶν.
  2. Ἀποδέχονται μετά πολλῆς εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστήσεως τήν ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν ληφθεῖσαν κατά τήν σύγκλησιν αὐτῆς τήν 16ην Νοεμβρίου 2018.
  3. Ἀρνοῦνται ὡς πιστοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἐπιμόνως πάσαν ἀλλαγήν εἰς τό ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος τῆς πατρίδος μας, τό ὁποῖον κατά τήν εὔστοχον παρατήρησιν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας δέν ἔκφραζει τό δέον ἀλλά τήν ἱστορικήν πραγματικότητα, τήν ἀφορῶσαν εἰς τό ἔθνος μας.
  4. Ἀπορρίπτουν μετά βδελυγμίας τόν ψυχρόν τοῦ ἔθνους μας χαρακτηρισμόν ὡς κράτος οὐδετερόθρησκον ὡς τελείως ἀνιστόρητον, βέβηλον καί βλάσφημον.
  5. Ἐκφράζουν τήν πεποίθησιν ὅτι τελικῶς θά ἐπικρατήσουν εἰς τούς ἄρχοντας μας νηφάλιοι, ὀρθαί ἀπόψεις καί εἰς τήν καρδίαν των ἀγαθά αἰσθήματα ὑπέρ τῆς πατρώας θρησκείας, τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τά μέγιστα συνέβαλε εἰς τήν δημιουργίαν τοῦ Νεοελληνικοῦ ἔθνους διά τῶν ἀτρύτων ἀγώνων καί ἀμετρήτων θυσιῶν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου της ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι ἐσχάτων.

Ο Μητροπολίτης

Ο Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος

Οι Κληρικοί της Ι.Μ Ελευθερουπόλεως

Φωτογραφικό υλικό