Νέα

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου επί τω Νέω Έτει 2019

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Πατέρες

Πρός ὅλους σας, τό ἀγαπητό μου Ποίμνιο, τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς Μητροπόλεώς μας καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Ἐπαρχίας Παγγαίου, ἀπευθύνω ἀπό καρδίας πατρικό χαιρετισμό καί θερμές εὐχές μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στό νέο ἔτος 2019. Μέ τό βλέμμα δέ τῆς ψυχῆς μου στραμμένο στόν Παντοκράτορα,τόν Κύριο καί τοῦ χρόνου καί τοῦ σύμπαντος, Τόν ἱκετεύω νά ἐπιβλέψει «ἱλέω ὄμματι», μέ Μακροθυμία καί Ἀγαθότητα στά πλάσματά Του «καί τοῦτο τό ἔτος» (Λουκᾶ 13, 8), πού ἤδη ξεκίνησε τό γνωστό του δρομολόγιο ἀπό σήμερα. Διότι ὁ καθένας τό ἀντιλαμβάνεται, ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη ἐπείγουσα ἀπό τή Μακροθυμία τοῦ Θεοῦ λόγω τῶν καθημερινῶν παραβάσεων τοῦ ἁγίου Του Θελήματος, ὥστε μέ συναίσθηση βαθειά νά Τόν παρακαλοῦμε «παράτεινον τό Ἔλεός Σου τοῖς γινώσκουσί Σε».

Καί ναί μέν μέ πολλή εὐχαρίστηση ἀκούσαμε τό χρόνο πού πέρασε τήν καλή πληροφορία, ὅτι τελευταῖες δημοσκοπήσεις ἀνάμεσα στό λαό μας ἀπέδειξαν, ὅτι οἱ περισσότεροι στόν τόπο μας σέ μεγάλο ποσοστό ὁμολογοῦν ὅτι πιστεύουν στό Θεό καί τιμοῦν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί πάλι οἱ ἁμαρτίες μας ὡς λαός δέν εἶναι εὐκαταφρόνητες. Ἀπό τό ἕνα μέρος μᾶς χαροποίησε τό γεγονός, ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ λαοῦ μας δέν ἀπομακρύνθηκε ἀπό τήν πίστη τῶν προγόνων του, ἀπό τό ἄλλο μέρος πάλι γέμισε θλίψη τή ψυχή μας ἡ κακή εἴδηση, ὅτι ἡ πατρίδα μας ἀντιμετωπίζει πρόβλημα δημογραφικό σοβαρότατο σέ τέτοιο μάλιστα δραματικό σημεῖο, ὥστε μερικοί ἀπαισιόδοξοι μέ βάση ἀδιάψευστες στατιστικές νά κάμουν λόγο γιά τραγική, στό ἐγγύς μέλλον, συρρίκνωση τοῦ ἱστορικοῦ ἔθνους μας. Καί ἀσφαλῶς ἡ κυριότερη αἰτία αὐτοῦ του δημογραφικοῦ δράματος τῆς πατρίδος μας, δηλαδή τῆς αὐξήσεως κατακόρυφα τῶν θανάτων καί τῆς τόσο ἀνησυχητικῆς μειώσεως τῶν γεννήσεων κατ’ ἔτος, δέν εἶναι πάντοτε φύσεως οἰκονομικῆς. Δυστυχῶς ἡ περιφρόνηση τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, ἡ καταπάτηση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ κυριαρχία τοῦ ὑλιστικοῦ καί εὐδαιμονιστικοῦ πνεύματος, πού πνέει μέ σφοδρότητα στήν ἐποχή μας, ἡ φυγή πολλῶν νέων ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ἀποφυγή ἤ ἡ ὑποτίμηση τοῦ γάμου τοῦ χριστιανικοῦ μᾶς ὁδήγησε στά ἐφιαλτικά ὅρια ἑνός μελλοντικοῦ ἐθνικοῦ ἀφανισμοῦ ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς.

Νά γιατί ἱκετεύουμε θερμά τήν θεία Μακροθυμία. Νά μή μᾶς ἀφήσει ὁ Πανάγαθος καί οὐράνιος Πατέρας μας καί ὡς ἄτομα καί ὡς οἰκογένεια καί ὡς ἔθνος νά τριγυρνοῦμε μακράν Του στούς αὐχμηρούς καί ἄγονους τόπους τῆς ἀνομίας καί τῶν ἠθικῶν παραβάσεων. Παρακαλοῦμε δέ πατρικά καί τούς ἀγαπητούς μας ἀδελφούς, πού ἀποτελοῦν τό εὐλογημένο Ποίμνιό μας, σύντομα νά «ἔλθουν εἰς ἑαυτούς», νά ἐννοήσουν τούς μέγιστους κινδύνους πού μᾶς ἀπειλοῦν καί ἔτσι αὐτό τό νέο ἔτος τῆς Θείας Ἀγάπης ὅλοι μας νά θελήσουμε νά ἀγωνισθοῦμε τόν καλόν ἀγώνα τῆς πίστεως καί τῆς ἀρετῆς. Καί γιά τό καλό καί τή σωτηρία καί αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου Ἔθνους μας. Ἀμήν

Κάθε εὐτυχία καί χαρά τό Νέο Ἔτος.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ.

Παντοτινός εὐχέτης σας πρός τόν Μακρόθυμο καί Φιλάνθρωπο Κύριο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ