Νέα

Μήνυμα Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως προς τους Μαθητάς επί τη Ενάρξει του Νέου Σχολικού Έτους 2019 – 2020

Ἀγαπητοί μου διδάσκαλοι καί μαθητές τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας

Ὡς Ἐπίσκοπος τοῦ τόπου ἔχω καί τήν χαρά καί τήν τιμήν νά σᾶς ἀπευθύνω μέ τήν παρούσα ἐγκύκλιο τίς ἐγκάρδιες, πατρικές μου εὐχές γιά τή νέα σχολική περίοδο 2019-2020, πού ἄρχισε αἰσίως ἀπό σήμερα. Εἰδικότερα σᾶς εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός, ἡ Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως, νά σᾶς χαρίζει ὑγεία, θέληση ἀκατάβλητη καί ἀγαθή διάθεση νά ἀγαπήσετε τή μάθηση καί τή σπουδή, ὥστε «ἐξαγοραζόμενοι, κατά τόν καλύτερο τρόπο, τόν καιρόν» (Ἐφεσίους 5,16) αὐτόν τόν καιρό τῶν ἀνέμελων, ὡραίων μαθητικῶν σας χρόνων νά ὁπλισθεῖτε καλῶς μέ ὅπλα πνευματικά καί ἠθικά, πού θά σᾶς χρειασθοῦν ἀπαραίτητα  γιά τόν τραχύ, τό δύσκολο καί ἀπαιτητητικό  ἀγώνα τῆς ζωῆς, πού πρόκειται νά ἀρχίσετε αὔριο. Προσπαθεῖστε αὐτόν τόν πολύτιμο χρόνο σας νά μήν τόν σπαταλήσετε ἀπερίσκεπτα σέ ἔργα καί πράξεις πού δέν ἔχουν γιά σᾶς οὐσιαστικό, πραγματικό ὄφελος, παρά κάποια πρόσκαιρη εὐχαρίστηση, ἀλλά μετά χαρᾶς νά τόν διαθέσετε σέ ὅ,τι θά σᾶς χρησιμεύσει πραγματικά στή ζωή σας. Τό μέλλον σας, καλύτερα θά ἔλεγα, ἡ προσωπική εὐτυχία σας, μετά τόν Θεό εἶναι στά χέρια σας. Ἐξαρτᾶται ἀπό ἐσᾶς. Ἡ τωρινή σας ἐπιτυχία μέσα στό χῶρο τοῦ σχολείου, ἡ πρόοδος, ἡ ἐπιμέλεια στά μαθήματα, ἀσφαλῶς προοιωνίζεται καί τήν κατοπινή σας πρόοδο καί ἐπιμέλεια στίς τάξεις τῆς κοινωνίας.

Γι’ αὐτό, ἀγαπητά μας παιδιά, εὐχόμαστε γιά ὅλους σας καί ἐλπίζουμε «τά κρείττονα» (Ἑβρ.6,9), τά καλύτερα, καί σᾶς παρακαλοῦμε νά δώσετε τήν προσοχή πού πρέπει στίς συμβουλές γονέων, κηδεμόνων καί δασκάλων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν καλή συμπεριφορά σας κατά τή διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους. Καί δέν μοῦ διαφεύγει βέβαια τό γεγονός, ὅτι συμβουλές καί παρατηρήσεις στήν ἡλικία, πού διανύετε, δέν εἶναι πράγματα εὐχάριστα γιά σᾶς τούς νέους, πού συνήθως διψᾶτε ἄνεση καί ἀναψυχή παντοτινή. Ὅμως θά συμβαίνει ἐδῶ – καί μή τό ξεχνᾶτε! – πάντοτε τό ἴδιο ἀποτέλεσμα: Ὅποιος πειθαρχεῖ στίς συμβουλές αὐτές τίς ἄχαρες σήμερα καί  στενόχωρες, αὐτός τελικά εἶναι αὔριο ὁ κερδισμένος: Μᾶς ἐπιβεβαιώνει μάλιστα, ἐκτός τῶν ἄλλων, τόν χρυσό αὐτόν κανόνα τῆς ζωῆς, τῆς καθημερινότητας, ὁ πιό σοφός ἄνθρωπος μετά τόν Χριστό. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅταν γράφει σέ μία Ἐπιστολή του: «πᾶσα δέ παιδεία πρός μέν τό παρόν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλά λύπης, ὕστερον δέ καρπόν εἰρηνικόν τοῖς δι’ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης» (Ἑβραίους 12,11). Κάτι πού λησμονοῦν στίς ἡμέρες μας ὄχι σεῖς τά παιδιά, ἀλλά δυστυχῶς καί μεγάλοι: Η παιδεία δέν εἶναι πάντα κάτι τό εὐχάριστο. Κρύβει πόνο και ἀγώνα. Το ἀποτέλεσμά της ὅμως πάντα εὐχάριστο. Φέρνει κέρδος καί χαρά καί ευτυχία.

Καί αὐτόν τόν χρήσιμο κανόνα τῆς ζωῆς μποροῦν νά βεβαιώσουν ὅσοι κάτι καλό καί ἄξιο λόγου κατάφεραν μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους. Γι’ αὐτό πάλι μέ ἀγάπη σᾶς λέμε: Τώρα, παιδιά , κοπιάστε καί λιγάκι πιεσθεῖτε γιά νά χαρεῖτε ἀργότερα.

Καλή χρονιά, εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό καί καρποφόρα.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ