Νέα

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου επί τω Νέω Έτει 2020

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Πατέρες

Πρός ὅλους σας ἐγκάρδια καί πατρική ἀπευθύνουμε εὐχή, τό νέο ἔτος τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου 2020, πού μόλις ἀνέτειλε, νά εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό, ὑγιεινό καί καρποφόρο. Ἀκόμη θερμή κάνουμε ἔκκληση, μᾶλλον παράκληση, κατά τή διάρκεια τοῦ νέου ἔτους νά ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μας τόν καλό καί θεάρεστο ἀγώνα τῆς πίστεως καί τῆς ἀρετῆς, ὥστε νά γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί, πιό συνεπεῖς στά καθήκοντά μας ὡς ἄτομα, ὡς οἰκογένεια, ὡς ἔθνος. Προπάντων ἐπιθυμῶ ὡς διδάσκαλος μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τοῦ Εὐαγγελίου νά ὑπενθυμίσω εἰς ἑαυτούς καί ἀλλήλους ἐκείνη τήν ἐπίκαιρη καί θεόπνευστη συμβουλή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, παρμένη ἀπό τήν ὡραία Ἐπιστολή του πρός τούς ἀρχαίους συμπατριῶτες μας, πού κατοικοῦσαν ἕνα καιρό στήν Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν» (5, 16).

Χριστιανοί μου, ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, στούς ἀρχαίους ἐκείνους Μικρασιάτες καί μέσω αὐτῶν σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία, προσπαθῆστε νά ἀγοράζετε τόν καιρό σας, νά ἐκμεταλλευτεῖτε  τό χρόνο σας, διότι μή λησμονεῖτε ὅτι οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Ἀλλά ἴσως κάποιος ἀκούγοντας τήν Ἀποστολική αὐτή συμβουλή νά ἐρωτηθεῖ: τί εἶναι ὁ χρόνος, κάποιο ἀγαθό, ὅπως ἐκεῖνα πού πωλοῦνται στά καταστήματα τῆς ἀγορᾶς, γιά νά πᾶμε νά τό ἀγοράσουμε; καί ὑπάρχουν ἡμέρες καλές καί πονηρές, σάν νά εἶναι κάποια ἔμψυχα ὄντα μέ ἠθική βούληση;

Ἀπαντοῦμε ἀμέσως καί φιλάδελφα σέ αὐτές τίς εὔλογες ἀπορίες. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας δέν εἶναι σάν τά ἀγαθά, σάν τά προιόντα, σάν ἐκεῖνα πού πωλοῦν καί ἀγοράζουν οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι ἀγαθό πνευματικό, εἶναι δῶρο ἀτίμητο τοῦ Παναγάθου Θεοῦ στόν κάθε ἄνθρωπο. Εἶναι, γιά νά χρησιμοποιήσουμε τή γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου τάλαντο, κεφάλαιο πνευματικό ἀπό τόν Θεό στόν ἄνθρωπο πρός ἐκμετάλλευση. Ὄχι γιά νά σπαταληθεῖ ἄσκοπα, ἀλλά γιά νά παράγει κέρδη πνευματικά. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά ὠφελήσουμε τή ψυχή μας καί τόν διπλανό μας συνάνθρωπο, γιά ἔργα καλά καί θεάρεστα καί ποτέ γιά τήν ἁμαρτία καί τήν κακία.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ τίς ἡμέρες μας, πράγματι, δέν ὑπάρχουν καλές καί πονηρές ἡμέρες. Ἐδῶ χαρακτηρίζονται πονηρές οἱ ἡμέρες καί παρομοιάζονται μέ τόν πονηρό ἄνθρωπο, τόν ὁποῖο σέ καμία περίπτωση δέν μπορεῖς νά ἐμπιστευθεῖς. Δηλαδή ἤθελε νά μᾶς πεῖ ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ, ὅτι οἱ ἡμέρες ποτέ δέν εἶναι πάντοτε φιλικές μαζί σου, ἄνθρωπε. Σήμερα, γιά παράδειγμα ἔχεις τήν ὑγεία σου καί μπορεῖς νά ἐργασθεῖς τό καλό, τήν ἀρετή, αὔριο ἔρχονται ἡμέρες, πού δέν ἔχεις τήν ὑγεία σου, ἡμέρες δύσκολες, μέ προβλήματα πολλά καί ἑπομένως οἱ ἡμέρες τότε σοῦ ἀποδεικνύονται, ὅτι είναι πονηρές. Τίποτε σταθερό δέν ὑπάρχει σ’ αὐτόν τόν κόσμο. Σήμερα είμαστε καλά και εὐτυχεῖς, αὔριο ἀλλάζουν τά πράγματα. Αὐτό τό ἄστατο τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων έδωσε τό δικαίωμα στόν σοφό Ἀπόστολο να χαρακτηρίσει τίς ἡμέρες μας πονηρές.

Ταῦτα, ἀγαπητοί μου, ἐπιθυμεῖ γιά τό καλό καί τή δική μας εὐτυχία νά μᾶς διδάξει ἡ ἁγία μας Θρησκεία μέ τή σοφία τῶν θεοκηρύκων ἐκπροσώπων της. Ἄς μήν ἀφήσουμε ἀνεκμετάλλευτο τόν ἀκριβό χρόνο τῆς ζωῆς μας, τόν καινούργιο χρόνο, πού μόλις ὑποδεχθήκαμε μέ εὐχές καί χαρούμενη διάθεση. Τώρα πού οἱ ἡμέρες τοῦ βίου μας εἶναι φιλικές καί καλές ἀπέναντί μας, ἄς προσπαθήσουμε μέ τή Χάρη τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἔργα καλά καί χρήσιμα νά ἐπιτελέσουμε «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσίν». Ἀμήν

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ