Νέα

Εγκύκλιος επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2020

 «…ἐν τῆ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε…»

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες,

Μέ αὐτήν τήν βεβαιότητα πανηγυρίζουμε καί ἐφέτος τήν κοσμοχαρμόσυνη ἑορτή τῆς Παναγίας μας, τό μικρό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ὅπως συνηθίζουμε νά τήν ὀνομάζουμε. Τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος οὐδέποτε ἐγκατέλειψε τόν κόσμο μετά τήν ἁγία Κοίμησή της.

Πόσες ἐλπίδες δέν γεννᾶ στή ψυχή μας ἡ βεβαιότητα αὐτή! Ἄλλη θρησκευτική πίστη δέν θά ὑπάρχει ἐπάνω στή γῆ, ὅτι ὁ μικρός ἄνθρωπος, μικρός καί ἀδύναμος παρά τίς καταπληκτικές του προόδους στήν Ἐπιστήμη καί τήν Τεχνολογία, ἔχει κοντά του τήν Ἀγαπημένη Του Μητέρα! Καί ὅπως ἐδῶ στή γῆ πάντοτε στηριζόταν στήν ἀγάπη καί τή φροντίδα τῆς μητέρας του, ἔτσι καί ἀργότερα, ὅταν ὁ χρόνος ἤ ἡ ἀρρώστια τήν πῆραν ἀπό κοντά του. Ἡ προσφιλής μητέρα, τό στήριγμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἔφυγε στούς οὐρανούς, ἀλλά ἡ Μεγάλη Μητέρα, ἡ Παναγία ἀοράτως στέκει παντοτινά  στό πλευρό του. Ἔτσι τήν νιώθει ὁ πιστός Ὀρθόδοξος χριστιανός καί ἀνακράζει μέ πίστη «τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην σου…».

Ἐφέτος μάλιστα τό αἴσθημα αὐτό ἀκόμη περισσότερο ἀναμοχλεύει τή ψυχή καί θερμαίνει τήν καρδιά τῶν Ὀρθοδόξων. Ἐφέτος αἰσθανθήκαμε πιό πολύ τήν ἀνάγκη τῶν πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας πρός τόν Υἱό καί Θεό της. Τελείως ξαφνικά, ὅπως γνωρίζετε, ἐνέσκηψε σοβαρή ἀπειλή τῆς ὑγείας ὅλων μας, ἰδίως ἀτόμων ἀσθενικῶν καί ἡλικιωμένων. Καί ἡ ἀπειλή αὐτή, ἀπειλή σχεδόν παγκόσμια, ἀκόμη συνεχίζει νά  πλανᾶται ἐπάνω ἀπό τήν ἀνθρωπότητα. Ἕνας διαρκής, ἀόρατος φόβος στέκει μπροστά μας. Καί ἐν τῷ μεταξύ τό φοβερό δρεπάνι τοῦ θανάτου συνεχίζει ἀκάθεκτο νά μεγαλώνει τήν ἀπαίσια θημωνιά του. Παρόλο πού ἡ Ἰατρική Ἐπιστήμη ἐργάζεται ἀόκνως, τά ἀναμενόμενα καλά της ἀποτελέσματα ἀκόμη δέν εἶναι ὁρατά.

Γι’ αὐτό ἀκριβῶς ἐμεῖς οἱ ἀδύνατοι πάντοτε καί ταπεινοί θνητοί ἄνθρωποι μέ θερμότητα ψυχῆς ἐπαναλαμβάνουμε τή σταθερή βεβαιότητα τῶν εὐσεβῶν προγόνων μας ψάλλοντας: «…ἐν τῆ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε…».

Παναγία Μητέρα μήν ἐγκαταλείψεις τά παιδιά σου. Μήν ἐπιτρέψεις ἡ φοβερή πανδημία νά τά κατασπαράξει. Πρέσβευε διηνεκῶς πρός τόν Υἱό καί Θεό σου ἀκόμη μία φορά νά φανεῖ Ἴλεως στόν κόσμο. Ἀμήν

Εὐχέτης πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο πάντων Ὑμῶν

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ