Νέα

Εγκύκλιος επί τη εορτή του Πάσχα 2021

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί καί Πατέρες

Χριστός ἀνέστη!

Ὅλοι μαζί, Κλῆρος καί λαός, μικροί καί μεγάλοι, ἄς τιμήσουμε, ὅπως ἁρμόζει στούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, τήν κορυφαία καί περιπόθητη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ὅπως κήρυττε ὁ χρυσός στή γλώσσα Ἰωάννης «Ἰδού γάρ ἡμῖν παραγέγονεν ἡ ποθεινή καί σωτήριος ἑορτή, ἡ ἀναστάσιμος ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ τῆς εἰρήνης ὑπόθεσις, ἡ τῆς καταλλαγῆς ἀφορμή, ἡ τῶν πολέμων ἀναίρεσις, ἡ τοῦ θανάτου κατάλυσις, ἡ τοῦ διαβόλου ἥττα». Ἄς ἠρεμήσουμε τή ψυχή μας ἀπό τήν ἀνησυχία καί τή θλίψη τῆς γνωστῆς μας πανανθρώπινης πανδημίας καί ἄς ζήσουμε λίγες στιγμές ἔστω γαλήνης καί πνευματικῆς ἀγαλλίασης. Ἰδίως ὅσοι δοκιμάσαμε τό φαρμάκι τοῦ πόνου ἀπό τήν ἀποδημία στούς οὐρανούς προσφιλῶν προσώπων καί πολυαγαπημένων.

Μάλιστα γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἤ πιό σωστά γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα πού δοκιμάζει καί θά συνεχίζει νά δοκιμάζει τά βέλη τά φαρμακερά ἀπό τήν ἀκένωτη φαρέτρα τοῦ θανάτου, προορίζεται κυρίως ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα. Εἴδατε πῶς τοποθετήθηκε ὁ ἱερός Χρυσόστομος, πού θυμηθήκαμε στήν ἀρχή τοῦ λόγου μας; Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, εἶπε, φέρνει στήν καρδιά μας τήν πραγματική εἰρήνη. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔφερε στόν κόσμο τόν ταραγμένο τήν κατάλυση, τήν ἐξολόθρευση τοῦ θανάτου καί τήν ἥττα τοῦ πρώτου αἴτιου τοῦ θανάτου, τοῦ διαβόλου. Καί ὅλα αὐτά φυσικά μᾶς ξαναθυμίζουν τόν χαρμόσυνο καί ἐνθουσιώδη λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σου, ἅδη, τό νίκος;» (Α΄ Κορ. 15,55).

Μέ τέτοιες σκέψεις, πού πηγάζουν ἀπό τήν πίστη μας, πού δανειζόμαστε ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες καί Διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄς ἑορτάσουμε ἐφέτος τό Πάσχα. Μέ τήν παρήγορη πίστη μας, μέ τήν αὔρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἄς ἀποδιώξουμε μακρυά ἀπό τό πνεῦμα καί τήν καρδιά μας τά σύννεφα τοῦ πόνου πού τήν σκιάζουν. Ἄς μή ξεχνοῦμε, ὅτι ὁ πόνος δέν πρόκειται νά ἐξαφανισθεῖ ἀπό τή ζωή μας. Μᾶς τό βεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. «Ἐν τῷ κόσμω, εἶπε, θλίψιν ἕξετε…» (Ἰωάν.16,33). Μᾶς διαβεβαίωσε ὅμως στηρίζοντάς μας, ὅτι θά εἶναι γιά πάντα μαζί μας, ἐφόσον Τόν πιστεύουμε, ἐφόσον Τόν ἀγαποῦμε, ἐφόσον Τόν ἐπιζητοῦμε. «Μεθ’ ἡμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν» (Ματθ.28.20). Ἑπομένως  θέλουμε λίγη χαρά, λίγη ἀναψυχή, θέλουμε κουράγιο καί δύναμη καί ἀπαντοχή στίς δοκιμασίες μας; Ἄς αὐξάνει κάθε ἡμέρα ἡ πίστη μας. Ἄς μετανοοῦμε καί ἄς εἴμαστε πάντοτε στόν στίβο τῆς ἀρετῆς γιά τόν καλόν ἀγώνα. Μόνο τότε ἡ ζωή μας θά ἔχει γιά πάντα κάτι ἀπό τή χαρά, ἀπό τή γλυκύτητα, ἀπό τήν ὀμορφιά τοῦ Πάσχα.

Ἐφέτος γιορτάζοντας καί πάλι ἕνα διαφορετικό Πάσχα αὐτό τό μήνυμα ἄς ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας καί ἄς τό φυλάξουμε στά βάθη της. Αὐτό εὔχομαι ἀπό τή ψυχή μου εἰς ἑαυτούς καί ἀλλήλους. Γένοιτο!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ

Παντοτινός εὐχέτης σας

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ