Νέα

Εγκύκλιος επί τη Ανατολή του Νέου Έτους 2015

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες

Τὸ νέο ἔτος 2015, πού ἀνατέλλει ἀπὸ σήμερα στὸ στερέωμα τῆς ἱστορίας μας, δίνει, ὅπως ἀνέκαθεν συμβαίνει, τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπευθύνωμε ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον ἐγκάρδιες εὐχές. Τί ἄλλο μποροῦμε νὰ κάνωμε μπροστὰ στὸ ἄγνωστο τοῦ χρόνου, παρὰ νὰ εὐχηθοῦμε μὲ ἀγάπη μεταξὺ μας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  καὶ νἆναι εὐτυχισμένο καὶ χαρούμενο τὸ νέο ἔτος;

Αὐτὰ μὲν ὡς ἁπλοὶ ἄνθρωποι. Ὡς χριστιανοὶ ὅμως, πού πρέπει νὰ ἔχωμε κάποια ἰδιαίτερη ἄποψη καὶ γνώμη, μὲ ὁδηγὸ τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, μὲ διαφορετικὸ μάτι ἀτενίζομε τὴν ἀνατολὴ τοῦ καινούργιου χρόνου. «Οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13,14). Ἀπὸ τὴν φιλοσοφία τῆς πίστεώς μας ἔχομε πάντοτε κατὰ νοῦν, ὅτι εἴμαστε «ὁδῖτες», ὁδοιπόροι καὶ ὄχι μόνιμοι κάτοικοι τοῦ κόσμου. Μέρα μὲ τὴν ἡμέρα πρὸς τὰ ἀλλοῦ κατευθυνόμεθα.

Ἑπομένως κάθε Πρωτοχρονιά, ὅπως καὶ σήμερα, εὐχόμεθα σωστὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλον ὑγεία, χαρά, εὐτυχία, οἰκονομικὴ εὐημερία στὴν πατρίδα μας καὶ στὸν καθένα, ἀλλὰ παράλληλα δὲν ξεχνοῦμε καὶ τὸν πραγματικό, τὸν ἀληθινὸ σκοπὸ τῆς παρουσίας μας ἐπάνω στὴ γῆ. Δὲν ξεχνᾶμε ἐπίσης, ὅτι «ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα» (Α΄ Ἰωάν. 2,17).

Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὡς Ἐπίσκοπός σας, «ἀγρυπνῶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσων» (Ἑβρ. 13,17), ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πνευματική σας πρόοδο, πέρα ἀπὸ τὶς καθιερωμένες προσωπικὲς Εὐχὲς γιὰ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ἀπὸ κάθε ἄποψη ΧΡΟΝΙΑ, σᾶς εὔχομαι ἐγκαρδίως ἐπίσης τὸ νέο ἔτος 2015 νὰ εἶναι γιὰ τὸν καθένα σας ἔτος πνευματικῆς προόδου καὶ προκοπῆς. Νὰ μὴν εἴμαστε μόνο τυπικά, ἐξωτερικὰ χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικὰ, εὐσυνείδητοι κατὰ πάντα χριστιανοί. Νὰ γνωρίσωμε καλύτερα τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεώς μας καὶ νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ προσαρμόσουμε ὅλη τὴ ζωὴ μας στὶς ἐπιταγὲς τῆς ἁγίας μας Θρησκείας.

Πιστοὶ χριστιανοί, πιὸ κοντὰ στὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πιὸ μακρυὰ ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ κόσμου. Πιὸ κοντὰ στὶς χαρὲς, πού μᾶς δίνει ἡ ἁγνὴ καὶ εὐλογημένη πίστη μας καὶ πιὸ μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἡδονὲς τὶς πρόσκαιρες καὶ τὶς περισσότερες φορὲς ἐπιβλαβεῖς αὐτοῦ του κόσμου. Ἀρκετὰ μὲ τὴ φωτιὰ τῆς ἁμαρτίας. Πιὸ κοντὰ στὴ δροσιὰ τοῦ Πνεύματος.

ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ χριστιανοὶ ἂς εἶναι ὅλων μας τὸ σύνθημα καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὸ νέο ἔτος. Καὶ ἂς εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι ὅτι ὅσο καλύτερα ἐκτελοῦμε τὰ πνευματικά μας καθήκοντα καὶ ὅσο μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον δείχνωμε γιὰ τὴ ψυχὴ μας, τόσο μεγαλύτερη θὰ εἶναι καὶ ἡ Εὐλογία τοῦ Θεοῦ. «Ζητεῖτε, μᾶς εἶπε τὸ ἀψευδὲς στόμα τοῦ Κυρίου μας, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.. καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 6,33). Γένοιτο, Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες!

 Διάπυρος προς Θεόν εὐχέτης σας

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ