Νέα

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου επί τω Νέω Έτει 2022

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες

Ἡ Μακροθυμία καί ἡ ἄπειρη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς χάρισε πάλι ἕνα καινούργιο ἔτος. Ἄς Τόν εὐχαριστήσουμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας. Μέ εὐγνώμονα διάθεση ἄς τό ὑποδεχθοῦμε, διότι ἐμεῖς δέν πιστεύουμε στήν ἀνύπαρκτη καί ἀπρόσωπη τύχη. Πιστεύουμε στό Θεό, πού κρατᾶ ὑπό τήν ἐξουσία Του «καιρούς καί χρόνους». Τοῦ καθενός μας καί ὁλόκληρου τοῦ κόσμου. «Ἐν αὐτῶ γάρ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμέν» (Πράξεις 17,28) δίδαξε κάποτε τούς προγόνους μας στήν Ἀθήνα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γκρεμίζοντας τίς παλιές καί λαθεμένες ἰδέες καί ἀντιλήψεις γιά τούς θεούς καί τή θεά τύχη. «Μέσα στή Πρόνοια καί τήν Ἀγάπη τοῦ Θεού τοῦ ἀληθινού, διεκήρυξε ἀπό τό ὕψος τοῦ Ἀρείου πάγου ὁ μεγάλος Ἀπόστολος, ζούμε, κινούμαστε καί ἐργαζόμαστε καί ὑπάρχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι».

Γι’ αὐτό καί ὁ ἐρχομός τοῦ καινούργιου ἔτους, ὅπως συνηθίζουμε νά λέμε, μᾶς ὁδηγεῖ νά εὐχαριστήσουμε τόν Δωρεοδότη μας Θεό. Καί τί ἄλλο πρέπει νά κάνουμε, τώρα πού γιορτάζουμε τήν Πρωτοχρονιά; Δυστυχῶς ἐδῶ ἄν και βαπτισμένοι χριστιανοί ὀφείλουμε νά μιμηθοῦμε τούς ἀρχαίους σοφούς προγόνους μας. Αὐτοί ἄν καί ζοῦσαν μέσα στό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρείας εἶχαν καί κάποιες λάμψεις τῆς ἀλήθειας στό πνεῦμα τους. Οἱ σπουδαῖοι, λοιπόν, ἐκεῖνοι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι συμβούλευαν τούς μαθητές των πρίν πέσουν καί κοιμηθοῦν νά ρωτοῦν τή συνείδησή των «Μηδ’ ὕπνον μαλακοῖσιν ἐπ’ ὄμμασι προσδέξασθαι πρίν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρίς ἕκαστον ἐπελθεῖν ”πῆ παρέβην; τί δ’ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη;» Δηλαδή νά μή δέχεσαι στά μαλακά σου βλέφαρα τόν γλυκό ὕπνο, πρίν ἐξετάσεις τρεῖς φορές κάθε σου ἔργο τῆς ἡμέρας: «Τί ἔκανα πού δέν ἔπρεπε; Τί ἔκανα πού ἔπρεπε; Τί ἔπρεπε νά κάνω πού δέν τό ἔκανα;».

Τό ἴδιο εἶναι χρήσιμο νά κάνουμε καί ἐμεῖς, ἐμεῖς πού ὡς χριστιανοί πιστεύουμε στή δίκαιη Κρίση τοῦ Θεοῦ. Ὅπως πολύ σωστά δίδασκαν οἱ ἀρχαῖοι σοφοί μας πρόγονοι. Προκειμένου νά βελτιώσουμε τήν ἠθική μας ζωή καί νά εὐαρεστήσουμε στό Θεό νά θέσουμε παρόμοια ἐρωτήματα στόν ἑαυτό μας, τί κυρίως παραλείψαμε νά πράξουμε στό ἔτος πού πέρασε, ὥστε νά τό τηρήσουμε ἐφέτος.

Καί ὕστερα ἀπό αὐτόν τόν χρησιμότατο αὐτοέλεγχο νά πάρουμε ἀποφάσεις γενναῖες τό χρόνο πού μόλις ἀνέτειλε νά τόν πλουτίσουμε μέ καλά ἔργα πίστεως καί ἀρετῆς «μετά φόβου καί τρόμου τήν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργαζόμενοι» (Ἐφεσίους 2,12). Καί ὁ μέν ἀρχαῖος σοφός παρότρυνε τούς μαθητές του νά ὑποβάλλονται στήν καθημερινή αὐτοεξέταση προκειμένου νά ζήσουν καί νά χαροῦν τά ἀγαθά μιᾶς ἐνάρετης ζωῆς, ὁ Κύριός μας ὅμως μᾶς προτρέπει στόν ἀπολογισμό τῆς ζωῆς μας προκειμένου μέ τήν ἀνάλογη ζωή καί πολιτεία νά ἀπολαύσουμε τά ἀγαθά τῆς αἰώνιας ζωῆς στή Βασιλεία Του τήν ἐπουράνια.

Εἴθε, ἀγαπητοί, νά μποῦμε στό νέο ἔτος ἀποφασισμένοι μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ νά μή ἐπαναλάβουμε τά σφάλματα τοῦ παρελθόντος, ἀλλά νά ἁγιάζουμε τή ζωή μας μέ ἔργα καλά καί θεάρεστα. Ἀμήν

Καλή χρονιά καί εὐλογημένη!

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

παντοτινός εὐχέτης σας