Νέα

Εγκύκλιος επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2022

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί καί πατέρες

Ἡ σημερινή ἑορτή «μία τῶν γλυκυτέρων καί συμπαθεστέρων ἑορτῶν τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου» κατά τόν ἀείμνηστον Παπαδιαμάντην, ὁδηγεῖ ὅλους τούς πιστούς χριστιανούς πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἡ λαμπρότερη αὐτή καί λαοφιλέστερη ἑορτή καί πανήγυρη τοῦ καλοκαιριοῦ φέρει τά βήματά πολλῶν πρωτίστως σέ σεβάσμια, παλαιά προσκυνήματα, ὅπου τιμᾶται ἐξαιρέτως ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Δέν εἶναι μάλιστα λίγοι ἐκεῖνοι, πού θά κοπιάσουν περπατώντας ὧρες πολλές ἤ καί γονατιστοί, γιά νά φθάσουν μέχρι ἐκεῖ, στά ἀρχαῖα λατρευτικά της σκηνώματα. Ἀρκετοί ἐπίσης χριστιανοί θά τηρήσουν νηστεία αὐστηρή πρός χάρη της. Ἄλλοι πάλι σέ κάποια μέρη τῆς πατρίδος μας θά φορέσουν μαῦρα ὑποκάμισα πενθώντας τρόπον τινα γιά τό θάνατό της. Μερικοί τέλος θά δεινοπαθήσουν μέ τή θέλησή τους,ἐκούσια καί θά ὑποφέρουν μένοντας τή νύχτα ὑπαίθριοι στίς αὐλές τῶν προσκυνημάτων ἤ σέ ἀπέριττα καί φτωχικά κελλιά μοναστηριῶν.

Καί μέ ὅλες αὐτές τίς ἐκδηλώσεις εὐσέβειας, ἀξιέπαινες ἀσφαλῶς, ἕνα μέρος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου θά τιμήσει τό πανσεβάσμιο Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς πάνσεπτης καί ὑπερευλογημένης Μητέρας Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ἀλλά ὅλα αὐτά πού βλέπουμε μέ συμπάθεια καί ἐπαινοῦμε τίς ἡμέρες αυτές τοῦ θρησκευτικοῦ συναγερμοῦ μέ ἀφορμή τή μεγάλη Θεομητορική πανήγυρη, εἶναι ἆραγε ἀρκετά νά μᾶς πείσουν γιά τήν πρόοδο τῆς πίστεως τῶν χριστιανῶν μας; Ὅτι ἔχουμε συνεπεῖς χριστιανούς, πού βαδίζουν σταθερά τόν μόνο ἀσφαλή δρόμο τῆς ζωῆς, τό δρόμο τῆς πίστεως, πού πλέουν μέ σωστή πορεία στό ταξίδι τους μέσα στό ταραγμένο πέλαγος τῆς ζωῆς μέ προορισμό τό λιμάνι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ;

Παρεκβαίνοντας στό λόγο μας ἄς θυμηθοῦμε,γιά νά ἀπαντήσουμε στήν ἀπορία μας, ἐκεῖνον τόν φαρισαῖο τῆς γνωστῆς μας εὐαγγελικῆς περικοπῆς: πόσα θρησκευτικά ἔργα δέν τηροῦσε μέ πολλή ἀφοσίωση! Τόν τακτικό ἐκκλησιασμό, τήν προσευχή, τή νηστεία, τίς διατάξεις τοῦ νόμου, τήν «καθώσπρέπει» κοινωνική συμπεριφορά, προσέχοντας νά μήν ἐκδηλώνεται ἀρνητικά ἀπέναντι στούς συνανθρώπους του, καί ὅμως παρόλα αὐτά τά «σπουδαῖα» κατορθώματα ἔχασε τόν ἔπαινο, πού περίμενε, ἀπό τό Χριστό. Ἀπορρίφτηκε ὁ δυστυχής ὡς μεταξεταστέος! Για ποιό λόγο ἔπαθε ὅ,τι ἔπαθε; Διότι ἐξωτερικά, στά μάτια τοῦ κόσμου, ἦταν ἐντάξει. Στά μάτια ὅμως τοῦ Θεοῦ, πού εἰσχωροῦν καί βλέπουν στά βάθη τά κρυφά τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς, ὄχι! Ἔξω ἦταν μιά χαρά. Μέσα ὅμως ἦταν γιά κλάματα, ἀφοῦ ἔκρυβε ἐπιμελῶς καί ὑπέθαλπε  φίδια φαρμακερά καί ἐπικίνδυνα! Καί τά δηλητηριώδη ἑρπετά πού ζέστανε στά στήθη του δέν ἦσαν ἄλλο ἀπό τίς κακίες του, τήν ὑπερηφάνια, τόν ἐγωισμό, τήν ἔπαρση, τό φθόνο καί τήν χαιρεκακία.. Ἔμοιαζε μέ ἐκεῖνον τόν δυστυχῆ πού προσπαθεῖ μέ ἀλοιφές καί ἄλλα ἐπιθέματα νά σβύσει τόν πόνο ἀπό τήν ἀρρώστια, πού κατατρώγει βασικά ὄργανα τοῦ σώματός του..

Καλές, λοιπόν, ὡραῖες καί ἀξιέπαινες οἱ θρησκευτικές μας ἐκδηλώσεις. Ἀλλά πολύ καλύτερες καί πολύ ὡραιότερες καί πιό ἀξιέπαινες οἱ εὐλογημένες προσπάθειες μας μέ τή Χάρη του Θεοῦ νά μεταφέρουμε τήν πνοή τῆς πίστεώς μας, τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη μας πρός τήν Παναγία, στό νοῦ καί τήν καρδιά μας, στίς καθημερινές μας ἀποφάσεις, στά ἔργα μας. Οἱ θρησκευτικές μας ἐκδηλώσεις μοιάζουν τότε μέ ὡραῖα, λαμπερά ροῦχα, ἀλλά ἐπάνω σέ καθαρό κορμί, ὅταν ἡ καρδιά μας εἶναι καθαρή ἀπό κακίες καί ἐγωισμούς.

Εἴθε ἡ Παναγία Μητέρα μας νά δεχθεῖ εὐμενῶς τίς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί ἀγάπης αὐτές τίς ἡμέρες στό Πάνσεπτο Πρόσωπό της. Ἄς μή ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι πάντοτε θά μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅ,τι εἶπε κάποτε σέ ἔνα κύκλο ἀνθρώπων: «Ὅ,τι ἄν λέγει ὑμῖν ποιήσατε.»(Ἰωάννου 2,5). Ὁ Υἱός μου, τό Παιδί μου, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὅ,τι σᾶς εἶπε, ὅσα σας δίδαξε μέ τό Εὐαγγέλιό Του, αὐτά νά κάμετε καί νά ἐφαρμόζετε στή ζωή σας.

Τοῦτο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εὔχομαι καἰ ἐγώ εἰς ἑαυτούς καί ἀλλήλους. Καί Χρόνια Πολλά σέ ὅλους, ὑγιεινά καί γεμᾶτα καρπούς ἐνάρετης ζωῆς καί πίστεως. Ἀμήν!

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Παντοτινός εὐχέτης σας

Δεκαπενταύγουστος τοῦ 2022