Νέα

Εγκύκλιος Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2023

 «Μάρθα, Μάρθα μεριμνᾶς καί τυρβάζη περί πολλά, ΕΝΟΣ δέ ἐστι χρεία…» (Λουκᾶ 10, 41-42)

Ἀκούσαμε πάλι, άγαπητοί καί φιλέορτοι ἀδελφοί καί πατέρες, τόν ἀθάνατο λόγο τοῦ Κυρίου μας, πού ἀπηύθυνε κάποτε πρός τήν Μάρθα. Ἡ Μάρθα καί ἡ Μαρία ἦσαν ἀδελφές τοῦ Λαζάρου, πού ἀνέστησε ὁ Χριστός τετραήμερον νεκρόν ἐκ τοῦ τάφου. Ἀποτελοῦσαν οἰκογένεια πολύ ἀγαπητή στόν Ἰησοῦν καί ἀρκετές φορές μάλιστα Τόν εἶχε φιλοξενήσει καί ξεκουράσει μαζί μέ τούς μαθητές Του. Σέ μία ἀπό τίς φιλοξενίες αὐτές ἀναφέρεται τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, πού διαβάσαμε σήμερα στήν μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας μας. Τό σημερινό Εὐαγγέλιο εἶναι πολύ γνωστό στούς χριστιανούς πού ἐκκλησιάζονται τακτικά. Διαβάζεται σέ ὅλες τίς Θεομητορικές ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας καθώς καί στήν Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως, ἡ ὁποία ἐψάλλετο ἐναλλάξ μέ τήν Μικρή Παράκληση στούς Ἑσπερινούς τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

Στό Εὐαγγέλιο αὐτό σήμερα διαβάζουμε γιά ἕνα περιστατικό πού συνέβη τήν ὥρα, πού ἑτοιμαζόταν τό πλούσιο τραπέζι τῆς καλῆς αὐτῆς οἰκογενείας, τῆς γνωστῆς καί ἀγαπητῆς, γιά τόν Κύριό μας. Ἐκείνη ἡ ἀδελφή, πού ἔτρεχε καί ἐκουράζετο νά ἑτοιμασθεῖ ὅσο τό δυνατόν καλύτερο τό τραπέζι πρός τιμήν τοῦ Κυρίου καί τῶν μαθητῶν Του ἦταν ἡ Μάρθα. Μάλιστα ἡ καλή ἐκείνη καί πρόθυμη νοικοκυρά σέ μία στιγμή τῆς σύντονης προετοιμασίας βλέποντας τήν ἀδελφή της τή Μαρία νά κάθεται στά πόδια τοῦ Κυρίου γιά νά μή χάσει οὔτε ἕνα λόγο ἀπό τό πανάχραντο στόμα Του, ἐξέφρασε μικρό παράπονο στό Διδάσκαλό τους γιά τήν προκλητική γιά ἐκείνην  «ἀδιαφορία» τῆς ἀδελφῆς της Μαρίας. Καί τότε ὁ Κύριός μας ἀπευθυνόμενος στήν φίλεργη καί τόσο φιλόξενη Μάρθα, πού φαίνεται νά πειράχθηκε ἀπό τήν φαινομενική «ἀδιαφορία» τῆς ἀδελφῆς της εἶπε τά λόγια ἐκεῖνα τά ἀθάνατα, πού προτάξαμε στό κήρυγμά μας: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾶς καί τυρβάζη περί πολλά, ἑνός δέ ἐστι χρεία».

Ἡ τόσο προσεκτική καί εὐγενική αὐτή παρατήρηση ἀπό τά ἄχραντα χείλη τοῦ Χριστοῦ, φαίνεται ἁπλή ἀλλά πόσο πνευματικό βάθος ἔχει! Τί εἶπε στήν ἀεικίνητη καί φιλότιμη Μάρθα; Γιατί κουράζεσαι, γιατί ἔχεις ἀγωνία νά ἑτοιμάσεις τραπέζι πλούσιο μέ πολλά φαγητά. Ἕνα μᾶς φθάνει! Ἕνα μᾶς χρειάζεται! «Ἑνός ἐστι χρεία…».

Ἐπίκαιρος ἀκούγεται σήμερα ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου μας στήν ἐποχή μας μέ τήν αὐξημένη δραστηριότητα, τόν ἔντονο ἀκτιβισμό. Σήμερα πού οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί γιορτάζουμε τήν κορυφαία γιορτή πρός τιμήν τῆς Παναγίας μας. Σήμερα πού τό θρησκευτικό συναίσθημα πλημμυρίζει τίς καρδιές μας, ἀφοῦ εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι, πόσο ὀ χριστιανικός κόσμος εὐλαβούμαστε, πόσο τιμοῦμε καί πόσο ἀγαποῦμε τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. Καί καθώς μάλιστα Ἐκείνη μᾶς εἶπε, «ὅ,τι ἄν λέγη ὑμῖν ποιήσατε» (Ἰωάννου 2,5) ὀφείλουμε νά δώσουμε τήν πρέπουσα προσοχή στήν παρατήρηση τοῦ Κυρίου μας πρός τήν Μάρθα. Διότι ὁ λόγος Του δέν ἀναφέρεται μόνο στό θέμα τοῦ φαγητοῦ. Αὐτό πού έτόνισε «ἕνα χρειάζεται» εἶχε εὐρύτερη σημασία. Τό «ἕνα» δέν ἦταν μόνο τό φαγητό. Ὁ Κύριος δέν ἤθελε νά διδάξει ἁπλά τή λιτή διατροφή, ἀλλά κάτι ἀνώτερο: τήν οὐσία, τό κεντρικό νόημα τῆς ζωῆς μέ τήν πολυδιάστατη δραστηριότητα.

Ἄνθρωποι, ἤθελε νά πεῖ ὁ θεῖος καί μοναδικός μας Διδάσκαλος, τρέχετε καί ἀγωνίζεσθε γιά τόσα πράγματα στή ζωή. Πράγματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν παρούσα καί πρόσκαιρη ζωή σας. Καί μέσα στήν ἀγωνιώδη καί ἀγχώδη προσπάθειά σας ξεχνᾶτε τό ἕνα, πού σχετίζεται μέ τό μεγάλο, τό λησμονημένο, τό αἰώνιο κομμάτι τῆς ζωῆς σας. Σκοτώνεστε κυριολεκτικά στόν ἀγώνα τῆς ζωῆς, πῶς νά ζήσετε ὅσο τό δυνατόν καλύτερα γιά τά πενήντα, ἑκατό χρόνια τῆς ζωῆς σας καί ξεχνᾶτε τήν αἰώνια ζωή πού σᾶς περιμένει. Καί τό ἔνα αὐτό εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ἀτίμητης ψυχῆς σας.

Ἄς ποῦμε ἕνα παράδειγμα ἀπό τήν καθημερινή μας ζωή. Ἄς σκεφθοῦμε τούς φιλότιμους ἐκείνους γονεῖς πού προσπαθοῦν πάση θυσία νά μορφώσουν καί ἀποκαταστήσουν κοινωνικά τά παιδιά τους. Για πόσα πράγματα δέν τρέχουν, δέν ξοδεύονται, δέν ἀγωνιοῦν. Σέ πόσες θυσίες δέν ὑποβάλλονται. «Μεριμνοῦν καί τυρβάζουν περί πολλά». Γιά ὅλα φροντίζουν μέσα στή φιλοτιμία τους, ἐκτός πολλές φορές  ἀπό ἕνα: τή ψυχή, τό ἦθος τῶν παιδιῶν τους. Σκοτώνονται κυριολεκτικά γιά τήν παρούσα καί φευγαλέα ζωή τῶν παιδιῶν τους καί λησμονοῦν τήν αἰώνια ζωή. Ἄν καί τίς περισσότερες φορές ἡ φροντίδα τοῦ ἤθους, τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν τους ἀποτελεῖ τήν καλύτερη ἐγγύηση γιά τήν εὐτυχία τους.

Εἴθε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας πρός τήν Μάρθα, τήν πρόθυμη καί φιλόξενη ἀδελφή τοῦ Λαζάρου «Μάρθα, Μάρθα μεριμνᾶς καί τυρβάζη περί πολλά, ἑνός δέ ἐστι χρεία…» ὅλους νά μᾶς προβληματίσει γιά τήν καλύτερη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς μας, χάριτι καί φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὧ ἡ δόξα καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν

Εὐχέτης πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο πάντων Ὑμῶν

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ