Νέα

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως επί τη ενάρξει του Νέου Σχολικού έτους 2023-2024

Ἀγαπητά μας παιδιά

Σήμερα μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει μία ἀκόμη σχολική χρονιά! 2023-2024! Μία νέα σχολική χρονιά γεμάτη ὄνειρα, φιλοδοξίες, μέ ἕναν μοναδικό στόχο γιά ἔργο δημιουργικό καί ἀληθινή πρόοδο! Πρόοδο στήν καλλιέργεια τοῦ νοῦ, τήν ἀποθήκευση πολύτιμων γνώσεων, πρόοδο στά χρηστά πατροπαράδοτα, χριστιανικά ἤθη μας, πρόοδο στήν χριστιανοπρεπῆ συμπεριφορά. Συμπεριφορά σωστή πρός τόν συνάνθρωπό μας, πρός τόν ἑαυτό μας.

Διπλῆ, παιδιά μας, θέλουμε νά εἶναι ἡ πρόοδός σας. Αὐτό ἦταν καί εἶναι τό ἠθικό συμπέρασμα καί ἡ κοινωνική ἐπιταγή τῶν σοφῶν προγόνων μας, ὅπως τά διετύπωσε ὁ φιλόσοφος Πλάτων. «Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» (Πλάτωνος: Μενέξενος 246-247). Δηλαδή κάθε ἄλλο ἐκτός ἀπό ἐπιστήμη εἶναι ἡ ἐπιστήμη καί ἡ γνώση ἐκείνη πού εἶναι χωρισμένη ἀπό τήν ἀρετή, τήν ἐπιδίωξη τοῦ καλοῦ καί τοῦ ὡραίου. Αὐτό δέν εἶπε μέ ἄλλα λόγια καί ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας, ὅταν ἐκήρυττε «τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κεερδήση τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ;» (Μάρκου 8,36).

Ἄς ἐλπίσουμε δέ  ὅτι ἡ νέα σχολική χρονιά θά κυλήσει ὁμαλά, μέσα σέ κλῖμα κοινωνικῆς γαλήνης καί τοῦ γνωστοῦ δύσκολου ἀγώνα τῆς ζωῆς, ὅπως τόν παρατηρεῖτε γύρω σας καί προπάντων στή ζωή καί τόν ἀγώνα τῶν καλῶν γονέων σας. Παρακαλοῦμε τώρα νά προσθέσετε στόν ἀγώνα τόν καθημερινό τῶν γονέων σας καί τόν δικό σας φιλότιμο ἀγώνα γιά τήν κατανόηση, μέ τή βοήθεια τῶν καλῶν σας διδασκάλων, ὅσων ὡραίων καί ὑψηλῶν ἔχει κατακτήσει, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀνθρώπινη νόηση! Καί μή ξεχνᾶτε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας θά σταθεῖ ἀκόμη μία φορά ἀρωγός στίς ἄοκνες προσπάθειές σας προσευχομένη μέ ἀγάπη στόν Πανάγαθο Θεό, τήν Πηγή τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως.

Σήμερα, ἐπίσης ,παιδιά, στό ξεκίνημα μίας νέας σχολικῆς χρονιᾶς, παρακαλῶ νά θυμηθοῦμε μαζί ἕναν θλιβερό ἀριθμό: 258 ἑκατομμύρια ὑπολογίζεται παιδιά καί νέοι σέ ὅλον τόν κόσμο δέν ἔχουν δυστυχῶς  τή δική σας δυνατότητα νά βρεθοῦν στό Σχολείο καί σέ ἀσφαλεῖς συνθῆκες μάθησης. Κύριες αιτίες γι’ αὐτό εἶναι ὁ πόλεμος, εἶναι ἡ βία, οἱ φυλετικές διακρίσεις, ἀλλά καί ἡ ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων πόρων σέ ὑπανάπτυκτες χώρες γιά νά μπορεῖ νά ὑποστηριχθεῖ ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία.Ὦ! Τό μέλλον αὐτῶν τῶν παιδιῶν πόσο  φαντάζει ζοφερό! Καί αὐτά τά παιδιά θά προτιμοῦσαν νά βρίσκονται στή θέση σας αὐτή τή στιγμή, νά χαίρονται τήν εἰρήνη καί νἄχουν τή δυνατότητα νά ὀνειρεύονται τό μέλλον.

Γι’αὐτό, ἀγαπητά μας παιδιά μέ καλή διάθεση ἀρχίστε τόν καλόν ἀγώνα σας ἀπό σήμερα. Καί καθώς θά σκέπτεσθε τά ἑκατομμύρια τῶν συνομιλήκων σας πού θά στερηθοῦν τή δική σας χαρά τοῦ σχολείου νά δοξάζετε καί νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεόκαί γι’αὐτό τό ἀνεκτίμητο ἀγαθό τῆς παιδείας καί μέ τήν ἀθώα καρδιά σας νά τόν παρακαλεῖτε, ὥστε νά τιμήσετε μέ τήν προκοπή σας καί τῶν γονέων σας τόν πόθο καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές ὅλων ὅσων σᾶς ἀγαποῦν καί ἐνδιαφέρονται γιά σᾶς.

Μέ τήν πατρική μου ἀγάπη καί εὐλογία

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

  Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ