Νέα

Συγκέντρωση Τροφίμων για τους πληγέντες αδελφούς μας σε Θεσσαλία και Βόλο

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἐλευθερουπόλεως ἐπιθυμοῦσα νὰ συμπαρασταθῆ στούς δεινῶς δοκιμαζομένους ἐν Θεσσαλία ἀδελφούς μας ἀπεφάσισε τήν ἄμεση συλλογή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ἐπειδή οἱ ἀνάγκες εἶναι τεράστιες δεδομένης τῆς καταστροφῆς, πού προεκλήθη ἐξ αἰτίας τοῦ μεγέθους, τῆς διάρκειας καί τῆς σφοδρότητας τῶν βροχοπτώσεων καί ὡς ἐκ τούτου ἀπαιτεῖται ἡ ταχύτατη συγκέντρωση στούς Ἰερούς Ναούς τῶν ἐνοριών μας τοῦ ὡς κάτωθι ἀνθρωπιστικοῦ ὐλικοῦ: τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, νερά και εἴδη ὐγιεινῆς, διά τήν ἐν συνεχεία προώθηση τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ὑλικοῦ στίς πληγεῖσες περιοχές τῆς πατρίδος μας, προκειμένου ἐν συνεχεία σέ συνεργασία μέ τόν Δήμο Παγγαίου νά ἀποσταλῆ πρός αὐτἐς.

Ἐπίσης ἀπεφάσισε ὅπως την Πέμπτην 14ην Σεπτεμβρίου καί τήν Κυριακήν 17ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. διεξαχθῆ δισκοφορία στούς Ἱερούς Ναούς πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν καί ἀνακούφισιν τῶν πλημμυροπαθῶν ἀδελφῶν μας τῆς Θεσσαλίας.

Παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀνταποκριθείτε στο κάλεσμα τῆς τοπικής μας Ἐκκλησίας περί τῆς συμπαραστάσεως τῶν πλημμυροπαθῶν  ἀδελφῶν μας, διότι, ὅπως καθημερινῶς πληροφορούμεθα ἐκ τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως οἱ ἀνάγκες στοιχειωδῶν ἀγαθῶν αὐξάνουν καθημερινῶς δραματικά.