Νέα

Εγκύκλιος Μητροπολίτου επί τη Ενάρξει του Νέου Σχολικού Έτους 2016 – 2017

Ἀγαπητά μας παιδιά

Ἀπό σήμερα, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀρχίζει τό νέο σχολικό ἔτος 2016-2017. Οἱ δάσκαλοί σας, οἱ γονεῖς σας, ὅλοι μας, οἱ μεγαλύτεροι τήν ἡλικία, σᾶς συνοδεύουμε στά σχολεῖα σας μέ πολλές καί ἐγκάρδιες εὐχές. Μερικοί πού νοσταλγοῦν τά παλιά ἴσως σᾶς ψιθυρίσουν τό στίχο ἀπό τό ξεχασμένο τραγούδι: «ἀνοίγουν τά σχολεῖα, ἀντίο τεμπελιά- σέ λίγο στά θρανία θά πιάσουμε δουλειά!».

Ἐμεῖς δέ οἱ λειτουργοί τῆς ἁγίας Θρησκείας μας ψάλλουμε Ἁγιασμό καί μέ ὕμνους καί εὐχές παρακαλοῦμε τό Θεό νά σᾶς ἐνισχύει στό σπουδαῖο ἔργο σας, δασκάλους καί μαθητές, ὥστε νά ἔχετε τά καλύτερα ἀποτελέσματα. Διότι πιστεύουμε, ὅπως κάθε λογικός ἄνθρωπος, ὅτι ἡ Παιδεία εἶναι ἀπό τούς πιό κρίσιμους καί πιό ἀξιοπρόσεκτους τομεῖς ἑνός Ἔθνους. Δέν ἀκοῦτε μερικούς πού σχολιάζουν στοχαστικά, μέ σοβαρότητα, κάποια ὄχι εὐχάριστα σημεῖα ἀπό τήν πορεία τοῦ Ἔθνους μας, πῶς καταλήγουν; Εἶναι θέμα παιδείας, συμπεραίνουν. Δηλαδή μέ περισσότερα λόγια, καί αὐτή τή θλιβερή ἀτυχία στή ζωή μας θά τήν εἴχαμε ἀποφύγει, ἐάν εἴχαμε καλύτερη παιδεία. Ἐάν οἱ συμπολίτες μας, πού διαχειρίζονται τά προβλήματα τοῦ τόπου μας, εἶχαν πάρει παιδεία καλύτερη, θά εἶχαν ἀποφύγει μοιραῖα σφάλματα.

Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, παιδιά, γιατί δείχνομε τόσο ἐνδιαφέρον γιά τά σχολεῖα μας καί τέτοια πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους καταφεύγομε στόν Ὕψιστο καί τόν θερμοπαρακαλοῦμε γιά ὅλους σας: Διότι πιστεύομε ὅτι ἡ Παιδεία εἶναι ἡ πρώτη ἀνάγκη ἑνός Ἔθνους. Ὅτι ἡ Παιδεία ἀφορᾶ τή ζωή ὅλων μας, τό μέλλον μας, τήν ἱστορία μας.

Γι’ αὐτό ἐπίσης καί τέτοια ἡμέρα ἐκτός ἀπό τό Θεό παρακαλοῦμε ὅλους σας, δασκάλους καί μαθητές, σέ μία ἁρμονική, δυνατή συνεργασία νά δουλέψετε μέ ὄρεξη καί ἐνθουσιασμό, ὥστε ἀπό τόν ἀγρό καί τό ἀμπέλι τῆς Παιδείας μας νά θερίσουμε καί νά τρυγήσουμε καί περισσότερους καί καλύτερους καρπούς. Καί προπάντων μέ ὅλη τήν ἐκπαιδευτική μας προσπάθεια, στό μυαλό καί στήν καρδιά, καί σύντονο ἀγώνα νά ἀποκτήσουμε σαφέστερη συνείδηση καί τῆς ἱστορίας τοῦ ἔθνους μας καί τῆς θρησκείας μας. Ἤδη τήν ἀπαραίτητη στίς ἡμέρες μας καί πιό εἰδικά στόν τόπο μας ἐθνική καί θρησκευτική αὐτογνωσία τήν ἐπιβάλλουν ἐπιτακτικά οἱ νέες συνθῆκες, οἱ μελλοντικοί (θέλομε, δέν θέλομε) συμπολίτες μας ἀπό διαφορετικούς λαούς καί διαφορετικές θρησκεῖες.

Μπορεῖ, λοιπόν,  ἡ οἰκονομική κατάσταση τῆς πατρίδος μας νά μή εἶναι ἐκείνη πού ἐπιθυμοῦμε, ἄς εἶναι ὅμως ἀνθηρή καί πιό ζωντανή ἡ κατάσταση τῆς Παιδείας μας. Αὐτό σας εὔχομαι ἐγκαρδίως.

Καλή χρονιά!

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ