Νέα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άπαντες οι ιερείς οι ανήκοντες στην Ιεράν Μητρόπολιν Ελευθερουπόλεως, συνελθόντες εις Σύναξιν κατά την 27ην Ιανουαρίου 2018, εις το Συνεδριακόν Κέντρον της Μητροπόλεως «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος» εν Ελευθερουπόλει και αφού ήκουσαν μετά προσοχής τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην των κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ  να αναπτύσση εκτενώς περί της Μακεδονίας και του επιχειρουμένου σφετερισμού του τιμίου και ενδόξου ονόματός της υπό του νεοφανούς κρατιδίου των Σκοπίων απεφάσισαν ομοφώνως:

Τάσσονται αναφανδόν παρά το πλευρόν όλων των Ελλήνων, των φρονούντων ορθώς επί του θέματος της Μακεδονίας και πολεμούντων σθεναρώς κατά της απεμπολήσεως του ενδόξου ονόματός της εις έθνος αλλότριον.

Διακηρύσσουν την σταθεράν των πεποίθησιν, ότι δύναται το κρατίδιον των Σκοπίων ευκόλως να ονομασθή δι’ άλλου προσφυεστέρου ονόματος, καταλλήλου κυρίως προς την γεωγραφικήν του θέσιν. Αντιθέτως δια του ονόματος Μακεδονία η παραγώγου αυτού αντιστρατεύεται βαναύσως  την ιστορικήν πραγματικότητα και υποθάλπει σκοπούς αθεμίτους.

Διαδηλούμεν ότι δεν θα παύσωμεν να διακηρύττωμεν προς πάντας περί της μοναδικότητος της Μακεδονίας και του αναποσπάστου αυτής με το έθνος των Ελλήνων.

Δια τους συνελθόντας ιερείς

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΠΡΩΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ